ආගන්තුක මනමාලි - Aganthuka Manamali Song Lyrics In Sinhala Song Lyrics

ආගන්තුක මනමාලි - Aganthuka Manamali Song Lyrics In Sinhala Song Lyrics

ආගන්තුක මනමාලි - Aganthuka Manamali Song Lyrics In Sinhala Song Lyrics
ආගන්තුක මනමාලි - Aganthuka Manamali Song Lyrics In Sinhala Song Lyrics


Song Credit of ආගන්තුක මනමාලි - Aganthuka Manamali Song Lyrics 

Artist - Randula Jayasuriya

Lyrics - Tharindu Damsara 

Melody & Music - Tharindu Damsara

Music composition, mixing & mastering - Sanjula Himala

Motion video - Chameera J Hettiarachchi 

Guitar Arr  - Kavin Harshana

Flute - Asitha Senavirathna

Esraj - Wishmi Anushka


ආගන්තුක මනමාලි - Aganthuka Manamali Song Lyrics In Sinhala Song Lyrics


ආගන්තුක මනමාලි 

සිනහ දේවී

නුපුරුදු පෝරු මස්තකේ

හුරුපුරුදු ප්‍රේමවන්තියේ 

පුහුනු සැසියෙදී වුනු

මතක අවුලා ගනුමැනේ


උයන් තෙර හමුවෙලා 

මේවගේ නුඹ හිනැහිලා

මගෙ නෙතේ නුඹේ රූ තියා

මා දෙවුරෙ නුඹ හැංගුනා


නුඹ ළඟින් හිද මැවූ

හීන පොදි විසිරුනා

නළල් තල සිඹ සැනසූ

මගෙ දෙතොල් වියලුනා


If you find any mistake in  ආගන්තුක මනමාලි - Aganthuka Manamali Song Lyrics In Sinhala Song Lyrics.Then please comment below we will soon try to improve it.Thanxxx For Visiting Lyrics Mania Site.

Post a Comment

Previous Post Next Post
close