දොර ඇරපන් ආයා සුදා - Dora Erapan Aya Suda Song Lyrics in Sinhala and English

 දොර ඇරපන් ආයා සුදා - Dora Erapan Aya Suda Song Lyrics in Sinhala and English

දොර ඇරපන් ආයා සුදා - Dora Erapan Aya Suda Song Lyrics in Sinhala and English
 දොර ඇරපන් ආයා සුදා - Dora Erapan Aya Suda Song Lyrics in Sinhala and English


Song Credit

 This literature

Resume - Literature

Settlements - Literature

Settlements - Dinesh Subasinghe

Debt Nalin Perera - Nalin Perera දොර ඇරපන් ආයා සුදා - Dora Erapan Aya Suda Song Lyrics in Sinhala and English


දොර ඇරත් ආය සුදා අපි දෙන්නගෙ කාලේ සොදා

බේබි අරන් නෝන උදේ ගමට ගියා හොයලා වෙදා


පිස්සු නැතුව යන්න මෙයා මහත්තයෙක් නේද ඉඳා

බබා වගේ නලවන්නකෝ ඔබේ හුරතල් නෝන සුදා


මම එනකොට දොර වහන්න එපා කුස්සියේ

මගෙ ආදර බැල්මට උඹ බය ද පිස්සියේ


මට වැරදිල ඩබල් කිසස් දුන්නේ ටැක්සියේ

ඔබ මොකටද එල්ලුනේ මගේ ඉරුණු මැක්සියේ


දොර ඇරත් ආය සුදා . . . 


රෑ වෙනකොට බයිලා කැසට් තිරිකුණාමලේ

වරෙන් ආයා පිඹගෙන යමු මෝටසයිකලේ


මම දන්නව ඔබේ නෝනගෙ සෙරෙප්පුවේ බලේ...

අයියෝ බැහැ ඔළුව හප්පගන්න ඇතුගලේ


දොර ඇරත් ආය සුදා . . . 


සෝඩා වගේ උතුරනවා හදවතේ පෙණේ..

පැනල වරෙන් ජනේලයෙන් රත්තරන් පණේ


මෝඩ වෙන්න එපා පොලොව හරි හැඩයි අනේ

ආන්ඩවනේ මගෙ කකුලත් වැදුනා හිරමණේ


දොර ඇරත් ආය සුදා . . . 


 දොර ඇරපන් ආයා සුදා - Dora Erapan Aya Suda Song Lyrics in Sinhala and English


The lady went to the village in the morning with the baby and found the doctor


These results are available

These results are available


Literature

It can be done


Literature

Available in stores


Open the door and come back. . .


Should be

It can be done


These results are available.


Literature

Open the door and come back. . .

Birth

ද ව ව ව ව

Andavane, my leg also hurt

Open the door and come back. . .


If you find any mistake in  දොර ඇරපන් ආයා සුදා - Dora Erapan Aya Suda Song Lyrics in Sinhala and English - Sinhala Song Lyrics.Then please Comment below.We will soon try to improve it. We also upload more Sinhala Song Lyrics.Thanxx for visiting lyrics mania site.

Post a Comment

Previous Post Next Post
close