ඉඩක් නෑ - Idak Na Song Lyrics in Sinhala Song Lyrics

 ඉඩක් නෑ - Idak Na Song Lyrics in Sinhala Song Lyrics - Lyrics Mania


 
Song credit of ඉඩක් නෑ - Idak Na Song Lyrics

♪ Artist - Manoj Leon (Beji)
♪ Music - Prageeth Perera
♪ Lyrics - Kelum Dissanayake
♪ Music Label - Desawana Music
♪ Editor - HIRUN
♪ Special Thanks - Naveen G (Pexels), pnepalensis (pixabay)

ඉඩක් නෑ - Idak Na Song Lyrics in Sinhala Song Lyrics


විඳවනවා මේ හදවත මාගේ
අද මැරුණත් හෙට මැරුණත් වෙනසක් නෑනේ
හමුවෙන කාලේ මතු සංසාරේ
අපෙ හදවත් දෙක හිතවත් කරවමු ආයේ
ඉඩක් නෑ මෙලෝකේ එකට ජීවත්වෙන්න
කමක් නෑ පතන්නම් එකම තැන වැලලෙන්න..//

මේ හිස පිරිමැද්ද ඔය අතින්
අල්ලා තවකෙක් යන දිහා බලන්
පපුවේ ඔබෙ පින්තූරෙ තද කරන්
හැඬුවා කඳුලැල් හිඳෙන තුරු හිතින්
ඉඩක් නෑ මෙලෝකේ එකට ජීවත්වෙන්න
කමක් නෑ පතන්නම් එකම තැන වැලලෙන්න..//

මේ පණ අදිනා සුසුම් හදේ
ගැන මා දිවුරා පවසමී ලඳේ
මතකේ නැතිවී යන්න මට ඔබේ
මතකේ අමතක වෙන්න වෙයි මගේ
ඉඩක් නෑ මෙලෝකේ එකට ජීවත්වෙන්න
කමක් නෑ පතන්නම් එකම තැන වැලලෙන්න..//

Post a Comment

Previous Post Next Post
close