ළමාතැනී - Lamathani Song Lyrics Meaning in Sinhala Song Lyrics

 ළමාතැනී - Lamathani Song Lyrics Meaning in Sinhala Song Lyrics

ළමාතැනී - Lamathani Song Lyrics Meaning in Sinhala Song Lyrics
ළමාතැනී - Lamathani Song Lyrics Meaning in Sinhala Song Lyrics

Song Credit of  ළමාතැනී - Lamathani Song Lyrics 
Sangeeth  : vocals
Ricky         : guitars|vocals
Dumi         : bass
Jinna         : percussion|vocals
Sena          : keys|vocals
Dema         : vocals|guitars
Kauwa       : drums|vocals
Vinod         : FOH
Amala        : MOH


ළමාතැනී - Lamathani Song Lyrics Meaning in Sinhala Song Lyrics


ආයෙත් මොනවත් ලියන්නෙ නෑ නුඹ වෙනුවෙන්
කිසිවක් කියන්නෙ නෑ ආයේ
ගමකට හිතන්නේ නෑ හිත ඇතිමුත්
ළමාතැනී මං නුඹට ලියු හොර ලියුම් අපරාදේ
කුලී ගෙදර තාමත් මට හෙවණයි
තනිකම සින්නක්කර නිවනයි
කුලී ගෙදර තවමත් මට හෙවණයි
තනිකම සින්නක්කර නිවනයි
නුඹ ලැබුණා නම් නෑ මේ ලෙඩ දුක්
කසාය නොව මං අද බොන්නේ සරුවත්
අයෙත් මොනවත් ලියන්නෙ නෑ නුඹ වෙනුවෙන්
කලඳක්වත් තෙත් නොවු හිතක් ගැන
කප්පරකට පැතු උතුම් පැතුම්
කලඳක්වත් තෙත් නොවු හිතක් ගැන
කප්පරකට පැතු උතුම් පැතුම්
පල දෙන්නේ නැති එක සත්තයි දැන්
ඔයින් ගියා ඇති රසබර ආල කෙරුම්
අයෙත් මොනවත් ලියන්නේ නෑ නුඹ වෙනුවෙන්
කිසිවක් කියන්නෙ නෑ ආයේ
ගමකට හිතන්නෙ නෑ හිත ඇතිමුත්
ළමාතැනී මං නුඹට ලියු හොර ලියුම් අපරාදේ
කසාය නොව මං අද බොන්නේ සරුවත්
ඔයින් ගියා ඇති රසබර ආල කෙරුම්
නුඹට ලියු හොර ලියුම් අපරාදේ
ඔයින් ගියා ඇති රසබර ආල කෙරුම්


If you find any mistake in ළමාතැනී - Lamathani Song Lyrics Meaning in Sinhala Song Lyrics.Then please Comment below.We will soon try to improve it. We also upload more Sinhala Song Lyrics.Thanxx for visiting lyrics mania site.

Post a Comment

Previous Post Next Post
close