මා ගාවින් - Ma Gavin Song Lyrics Meaning in Sinhala Song Lyrics

මා ගාවින්  - Ma Gavin Song Lyrics Meaning in Sinhala Song Lyrics

මා ගාවින්  - Ma Gavin Song Lyrics Meaning in Sinhala Song Lyrics
මා ගාවින්  - Ma Gavin Song Lyrics Meaning in Sinhala Song Lyrics


Song Credit of මා ගාවින්  - Ma Gavin Song Lyrics 

Ma Gavin "මා ගාවින්" ❤️❤️❤️

❤️   Dinesh Tharanga | Randella Marlies 

● Music Re-Arrangement | Dinesh Tharanga | MAD!

● Lyrics | Udesh Aryan

● Mixed & Mastered | MAD! (www.madmuzick.com)

● Video | Studio BRAVO @Sajith Priyankara

● 2nd DOP | Chamidu Prabhath 

●Dinomaal Eye MUSIC PRODUCTIONS By Dinesh Tharangaමා ගාවින්  - Ma Gavin Song Lyrics Meaning in Sinhala Song Lyrics


❤️❤️❤️  "මා ගාවින්"  ❤️❤️❤️

මගේ කියා මේ ලෝකේ

දිනු දෙයක් නැති කාලේ

මගේ ලඟින් නැවති මේ

සුසුම් නිවා සංසාරේ

දිනා දිදි සංතෝෂේ

නිම කලා සංතාපේ

මා ගාවින්... නතර වෙලා


මගේ කියා මගේ ලෝකේ

දෙයක් නැතේ නුඹ වාගේ

මගේ සිනා මා පැතුවේ

නුඹේ සිනාවෙන් සුහදේ

මෙතෙක් දුරක් ආ ගමනේ

ගිමන් නැතේ මට දැනුනේ

මා ගාවින්... ඉන්න ඔයා


සැඩ කුණාටු මැද රළු දියඹේ 

රුවල් නොබිඳී මහ සයුරේ

රළ පෙරළී මැදින් ආ ගමනේ

දිනුම ඈතක නොවේ..


හුස්මක් ගානේ දැවටි ඉන්නයි නුඹ ලඟ මා කැමතී ...

මා ලඟ ඉන්නා හැම මොහොතේම ඔය හිත මා නිවමී ...

දෑත අල්ලන් සදා - ඈත යං පියඹලා...

හිමි වුනත් ජීවිතේ වේදනා...


මා ගාවින් නතර වෙලා

මා ගාවින් ඉන්න ඔයා //


If you find any mistake in මා ගාවින්  - Ma Gavin Song Lyrics Meaning in Sinhala Song Lyrics.Then please Comment below.We will soon try to improve it. We also upload more Sinhala Song Lyrics.Thanxx for visiting lyrics mania site.

Post a Comment

Previous Post Next Post
close