නදී ගංගා - Nadee Ganga Tharanaye Song Lyrics in Sinhala and English

නදී ගංගා - Nadee Ganga Tharanaye Song Lyrics in Sinhala and English - Lyrics Mania

නදී ගංගා - Nadee Ganga Tharanaye Song Lyrics in Sinhala and English
නදී ගංගා - Nadee Ganga Tharanaye Song Lyrics in Sinhala and English


Song Credit

Songwriters: Chitral 'chity' Somapala


නදී ගංගා - Nadee Ganga Tharanaye Song Lyrics in Sinhala - Lyrics Mania


ගඟ හරහා

සාරි සාරා උදම් රැල්ලක සිටී

මැජික් දණ්ඩක් වගේ

මම ගමන් නොකර ගමන් කරන මාවතේ

සිංහල ලෝකයේ //

සුළං රැල්ලකින් ඔතා

කුණාටු සෙවීමේදී

ගලා යන මන්දාකිණි ...

මම යාමි මුණගැසෙන තුරු ...

ජීවිතයේ පැතුම් සහ ...

සැමවිටම ආඩම්බරයි ... n

මංමුලා සහගත කවදාවත් මට ශක්තිය නැහැ.

ධෛර්යමත් කරන්න ...

ගංගා දහසක් ගලා යයි

මම එන තුරු බලා සිටියෙමි

සෑම විටම ආඩම්බරයෙන් මානයන්

ගඟ හරහා

සාරි සාරා උදම් රැල්ලක සිටී

මැජික් දණ්ඩක් වගේ

මම ගමන් නොකර ගමන් කරන මාවතේ

සිංහල ලෝකයේ ... //


නදී ගංගා - Nadee Ganga Tharanaye Song Lyrics in English - Lyrics Mania


gan̆ga harahā

sāri sārā udam rællaka siṭī

mæjik daṇḍak vagē

mama gaman nokara gaman karana māvatē

siṁhala lōkayē //

suḷaṁ rællakin otā

kuṇāṭu sevīmēdī

galā yana mandākiṇi ...

mama yāmi muṇagæsena turu ...

jīvitayē pætum saha ...

sæmaviṭama āḍambarayi ... n

maṁmulā sahagata kavadāvat maṭa śaktiya næhæ.

dhairyamat karanna ...

gaṁgā dahasak galā yayi

mama ena turu balā siṭiyemi

sǣma viṭama āḍambarayen mānayan

gan̆ga harahā

sāri sārā udam rællaka siṭī

mæjik daṇḍak vagē

mama gaman nokara gaman karana māvatē

siṁhala lōkayē ... //


If you find any mistake in නදී ගංගා - Nadee Ganga Tharanaye Song Lyrics in Sinhala and English.Then please Comment below.We will soon try to improve it. We also upload more Sinhala Song Lyrics.Thanxx for visiting lyrics mania site.

Post a Comment

Previous Post Next Post
close