පරණ නාඩගම් - Parana Nadagam Song Lyrics in Sinhala and English

පරණ නාඩගම් - Parana Nadagam Song Lyrics in Sinhala and English 

පරණ නාඩගම් - Parana Nadagam Song Lyrics in Sinhala and English
පරණ නාඩගම් - Parana Nadagam Song Lyrics in Sinhala and English 


Song Credit

Artists : Sachith Peris ft. Umara Sinhawansa

Lyrics : Wasantha Duggannarala

Music : Sachith Peiris

Group Vocals : Umaria Sinhawansa

Umara Sinhawansa

Live Percussion and Instruments Recorded by Sachith Peiris at AH Studios, Kodambakkam. Chennai. India

Sraj : Mr Sujeewa

Mixed and Mastered by Sachith Peiris at Five Frogs Studios Colombo.


Director and Concept : Sachith Peiris

Camera : 

Sumith Kumarage

KaveenWijesinghe

Kisal Randula

Sachith Peris


Drone : Udana Nadun , Sachith Peiris

Production Manager : Palitha Thennakon

Assistant Director : Ashen Heshan

Makeup : Asiri Chathuranga


Production Coordination :

Kosala Gunewardhane

Menura Gunewardhane

Hasitha Malinga


LocationCoordination(Haputale) : Nishan Kavinda

LocationCoordination(Riverston):Mr.Gamini

Main Crew Incharge: Nayana Madusanka

Still Photography : Anushka Kularathne

Wardrobe : Eranthi Rangebandara

Art Direction : T.D.Premadasa , Ashoka Samarathunga

Edit | Color grade | Vfx : Dinush Perera


Dancing Team :

Mr. Sunil Edirisinghe (Incharge)

Pasindu Naveen

Udara Lakshitha

Buddhima Sampath

Kavinga Madushanka

Gayantha Chameen


Digital Team :

Umindu Isanka

Janith Perera

Chalaka Epasinghe

Rasanjana Deshan


Promo Graphics : Senith Induwara

Graphic Trailer Digital Art : Izzaarts

Sachith Peiris Logo Design : Ravi Jay (Logo Jay)


Special Thanks:

Danu Narada

Mr.Janaka

Nuwan Sampath gammanpila

Mr.Prasad Hapuarachchi 

Subandrio Sinhawansa 

Navoda Samaraweera hetti

Kasun Rathnayaka

Wichintha Ilankoon

Kumara Punchibanda (Akkara 100)

N.K.N.Rukmal (Galkanda)

Mr & Mrs Rathnayaka (Galkanda)

Mr.Jagath -Olive hotels & Resorts


පරණ නාඩගම් - Parana Nadagam Song Lyrics in Sinhala


ජන ගීතයක් උනා මුලු ජීවිතේ

රස සී පදෙන් තමා ලස්සන කරේ

වම් ඉවුරේ පාවෙලා ආවේ සේ ගීය සේ


පරණ නාඩගම් මඩුව කෝ ඉතිං කිඳුරු නටන්නං මං //


දෙවියන් වැන්දා දෙවියන් වැන්දා

දෙවියන් පල්ලා වැහිබිඳු දුන්නා


ගම්මානේ  ආයේ ආයේ

ගංදෑලේ හමුවෙලා

මයෙ මැණිකේ ආයේ ආයේ

කාර මාලේ පලදිල්ලා


පරණ නාඩගම් මඩුව කෝ ඉතිං කිඳුරු නටන්නං මං //


දෙවියන් වැන්දා දෙවියන් වැන්දා

දෙවියන් පල්ලා වැහිබිඳු දුන්නා


ජන ගීතයක් උනා මුලු ජීවිතේ

රස සී පදෙන් තමා ලස්සන කරේ

වම් ඉවුරේ පාවෙලා ආවේ සේ ගීය සේ


පරණ නාඩගම් - Parana Nadagam Song Lyrics in English 


It became a folk song all my life

The taste made himself beautiful with the word C

Like the song that came floating on the left bank


Where is the old theater shed so I can dance on the ice //


Worship God Worship God

God gave Palla raindrops


Again and again in the village

Found in the gutter

My wrist is back

Car necklace fruit


Where is the old theater shed so I can dance on the ice //


Worship God Worship God

God gave Palla raindrops


It became a folk song all my life

The taste made himself beautiful with the word C

Like the song that came floating on the left bank


If you find any mistake in පරණ නාඩගම් - Parana Nadagam Song Lyrics in Sinhala and English - Sinhala Song Lyrics.Then please Comment below.We will soon try to improve it. We also upload more Sinhala Song Lyrics.Thanxx for visiting lyrics mania site.

Post a Comment

Previous Post Next Post
close