සඳ රේණු ගලන - Sanda Renu Galana Song Lyrics in Sinhala and English

සඳ රේණු ගලන - Sanda Renu Galana Song Lyrics in Sinhala and English

සඳ රේණු ගලන - Sanda Renu Galana Song Lyrics in Sinhala and English
සඳ රේණු ගලන - Sanda Renu Galana Song Lyrics in Sinhala and English


Song Credit of sanda renu galana lyrics

Artist: Theekashana Anuradha


සඳ රේණු ගලන - Sanda Renu Galana Song Lyrics in Sinhala


සඳ රේණු ගලන

සඳ රෑක සිහිනයට

නුඹ ඈත ඉඳන් ඇවිදින්

මගේ පාලු හිතට

මනමාල කතා කියමින්

මනමාල කතා කියමින්

සඳ රේණු ගලන

සඳ රෑක සිහිනයට

නුඹ ඈත ඉඳන් ඇවිදින්

මගේ පාලු හිතට

මනමාල කතා කියමින්

මනමාල කතා කියමින්

අද සීත සුලඟ

මදහාස නගන විට

හිත කෝල උනිද මෙතරම්

ඒ දැනුම හැඟුම නොදනිම්

සඳ රේණු ගලන

සඳ රෑක සිහිනයට

නුඹ ඈත ඉඳන් ඇවිදින්

මගේ පාලු හිතට

මනමාල කතා කියමින්

මනමාල කතා කියමින්

ඔය වාසනාව

නෙතු දෑල දුලන ඒ

හිත කීරි ගැහෙන හැටිනම්

ඒ හැඟුම කෙලෙස පවසම්

සඳ රේණු ගලන

සඳ රෑක සිහිනයට

නුඹ ඈත ඉඳන් ඇවිදින්

මගේ පාලු හිතට

මනමාල කතා කියමින්

මනමාල කතා කියමින්

මනමාල කතා කියමින්

මනමාල කතා කියමින්


සඳ රේණු ගලන - Sanda Renu Galana Song Lyrics in English


san̆da rēṇu galana

san̆da rǣka sihinayaṭa

num̆ba ǣta in̆dan ævidin

magē pālu hitaṭa

manamāla katā kiyamin

manamāla katā kiyamin

san̆da rēṇu galana

san̆da rǣka sihinayaṭa

num̆ba ǣta in̆dan ævidin

magē pālu hitaṭa

manamāla katā kiyamin

manamāla katā kiyamin

ada sīta sulan̆ga

madahāsa nagana viṭa

hita kōla unida metaram

ē dænuma hæn̆guma nodanim

san̆da rēṇu galana

san̆da rǣka sihinayaṭa

num̆ba ǣta in̆dan ævidin

magē pālu hitaṭa

manamāla katā kiyamin

manamāla katā kiyamin


oya vāsanāva

netu dǣla dulana ē

hita kīri gæhena hæṭinam

ē hæn̆guma kelesa pavasam

san̆da rēṇu galana

san̆da rǣka sihinayaṭa

num̆ba ǣta in̆dan ævidin

magē pālu hitaṭa

manamāla katā kiyamin

manamāla katā kiyamin

manamāla katā kiyamin

manamāla katā kiyamin


If you find any mistake in සඳ රේණු ගලන - Sanda Renu Galana Song Lyrics in Sinhala and English.Then please Comment below.We will soon try to improve it. We also upload more Sinhala Song Lyrics.Thanxx for visiting lyrics mania site.

Post a Comment

Previous Post Next Post
close